Best Recommended Forex Brokers in Sinhala for Sri Lankans / ඔබට වඩාත් සුදුසු නියාමනය වන ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතන

Discover a curated list of the most reliable, trusted, and regulated brokers recommended for Forex Trading in Sri Lanka and most of the other countries. Our selection features both non-dealing desk Forex brokers and reliable dealing desk Forex brokers. Rest assured, we're committed to continuously updating the list with regulated and trusted brokers that offer a superior trading experience. Stay tuned for more additions in the future, ensuring you have access to top-notch options for your Forex trading journey.

Forex Trading කරන්න ඉන්න නවක ඔබට සහ Forex Trading කරමින් ඉන්න සමහර අයට තියෙන ලොකු ගැටලුවක්නේ කොහොමද හොද බ්‍රෝකර් කෙනෙක් හොයාගන්නේ කියලා. මුලිකම දේ තමයි ඔබ තෝරාගන්න ඕන නියාමනය වෙන Non-dealing-desk හෝ නියාමනය වෙන Dealing Desk බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. ඒවගේම ctrader වගේ trading platform එකක් ලබාදෙන ආයතනයකට යන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොදයි මොකද ඔයාට forex එපා වෙන්නේ නැතුව කරන්න ඉතාම පහසු ක්‍රමයක් තමයි එකේ තියෙන්නේ Meta Trader platform එක්ක බලද්දී. ඒවගේම සමහර ආයතන වල ට්‍රේඩ් කරන්න පහසු ඔවුන්ගේම ට්‍රේඩින් ප්ලට්ෆොර්ම් තියෙනවා. ඒවගේ එකක් වුනත් වඩාත් සුදුසුයි forex වලට නවක කෙනෙක්ට. අපි මේකේ සදහන් කරලා තියෙන ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතන නොමිලේ පුහුණු ගිණුම් දෙනවා.ඒක නිසා ඔයාට නොමිලේ ලියාපදිංචි වෙලා පුහුණු ගිණුම් වල ට්‍රේඩ් කරලා ඉන්පසු මුදල් යොදවලා කැමති වෙලාවක ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්.

1) ICMarkets Forex Broker

IC Markets is a reputable and licensed broker headquartered in Australia, providing a range of trading options, including Forex, CFDs, Precious Metals, Crypto and Bonds. As a reliable non-dealing desk ECN broker, they offer competitive spreads and require a minimum initial deposit of $200. The platform supports convenient payment methods, such as Skrill, Neteller, and PayPal (Use PayPal only if your account has the option to receive funds, as Sri Lankan PayPal accounts cannot receive money). With a strong track record and a focus on transparency, IC Markets is a popular choice for traders looking for a trustworthy and feature-rich trading experience.  To learn step by step, read " IC Markets Forex Tutorial in English " article.

ICMarkets යනු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලියාපදිංචි සහ නියාමනය වෙන ජනප්‍රිය ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතනයක්. ඔවුන් ෆොරෙක්ස්, බොන්ඩ්ස්, cfd, ක්‍රිප්ටෝ සහ ලෝහ ට්‍රේඩින් සේවය ලබාදෙන ලොව පිළිගත් බ්‍රෝකර් ආයතනයක්.ඔයාට නවීන ට්‍රේඩින් මෘදුකාංගයක් වන ctrader භාවිතා කරමින් ඉතාම අඩු spread එකක් එක්ක ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍යයයි නම් අනිවාර්යයෙන් යොමු වෙන්න ඕන බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තමයි. ස්ක්‍රිල් සහ නෙටලර් වලට අමතරව ඔවුන් පේපැල් හරහා මුදල් යෙදවීමේ පහසුකමත් ලබාදෙන බ්‍රෝකර් ආයතනයක්. ( ඔබට තිබෙන්නේ ගිණුමට මුදල් ලබාගන්න පුළුවන් පේපැල් එකක්නම්, පේපැල් හරහා මුදල් යෙදවීම සහ ගැනීම කරන්න පුළුවන්.). නොමිලේ ගිණුමක් හදාගෙන අදම ඔයාට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්.
Visit Broker

IC Marketsහි ලියාපදිංචි වන විදිය සහ ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩ් කරන විදිය ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් " IC Markets Forex Trading Sinhala Tutorial " ලිපිය මගින්.

Regulated / නියාමනය වෙනවාද?

Yes / ඔව්

Free ICMarkets Demo (Practice) Account / නොමිලේ පුහුණු ගිණුම් ලැබෙනවාද?

Yes / ඔව්

What is the ICMarkets Minimum Deposit? / දාන්න ඕන අවම මුදල කීයද ?

$200 / ඩොලර් 200යි

ICMarkets Trading Platforms / ට්‍රේඩින් කරන්න ලැබෙන මෘදුකාංග මොනවාද?

cTrader,MT4 & MT5

What are the ICMarkets Deposit & Withdrawal Methods ? / මුදල් යොදවන සහ නැවත ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද?

Skrill, Neteller or Paypal* / ඔයාට ස්ක්‍රිල්,නෙටලර්,පේපැල්* භාවිතා කරන්න පුළුවන්.

* Paypal / පේපැල් - Use only if you have a Paypal account that has fund receiving option. මුදල් ලබාගත හැකි පේපැල් ගිණුමක් තිබේනම් පමණක් පේපැල් භාවිතා කරන්න.

2) Deriv Forex Broker

DERIV is a reputable and licensed UK-based broker with a wide range of trading options. Whether you're interested in Forex Trading, Stocks & Indices, Synthetic Indices, Cryptocurrencies, or Commodities, DERIV has got you covered. Established in 1999, the company has a long-standing presence in the industry and operates multiple branches worldwide. One of the standout features of DERIV is its accessibility to traders of all levels. With a low initial deposit requirement of just $5, it's an attractive choice for those starting their trading journey or looking for cost-effective options. ( What sets DERIV apart is its commitment to serving customers from various regions, including Japan. If you're located in Japan and want to trade Forex, DERIV is a broker worth considering ).

Additionally, Deriv P2P, a platform that simplifies deposit and withdrawal processes makes things easier for you. This innovative feature adds convenience and efficiency to managing your trading account. Overall, DERIV is a reliable and popular choice for traders seeking a broker that offers a diverse range of assets, low costs, and user-friendly services. Whether you're a seasoned trader or a beginner, DERIV has the tools and support to enhance your trading experience.

DERIV යනු ලොව පිළිගත් වසර 1999සිටම පවත්වාගෙන යන නියාමනය වෙන එක්සත් රාජධානිය පාදක කරගත් ෆොරෙක්ස් broker ආයතනයක්. ඔවුන් ෆොරෙක්ස්, ස්ටොක්ස්, දර්ශක සහ ක්‍රිප්ටෝ වැනි ට්‍රේඩින් සේවය ලබාදෙන ලොව පිළිගත් බ්‍රෝකර් ආයතනයක්. මෑතකදි ඔවුන් යම් නවීකරණය කිරීම් කීපයක්ම කරා. ඉතින් අලුත් ට්‍රේඩින් ඇප් එක සුපිරියටම තියෙනවා කිව්වොත් නිවැරදියි. ඒවගේම Spread එක අඩුයි වගේම $5 වැනි සුළු මුදලකින් වුනත් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ( අනිත් බ්‍රෝකර් ආයතන බොහෝමයක් තවම ජපානයේ සිට ට්‍රේඩ් කරන්න සහයෝගය දක්වන්නේ නෑ. ඉතින් ඔබ ජපානයේ ඉන්නවානම් DERIV බ්‍රෝකර්ව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.) තව දෙයක් Deriv P2P හරහා ඔයාට Deriv ගිණුමට මුදල් යොදවන්න වගේම නැවත ගන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. .  Visit Broker

Regulated / නියාමනය වෙනවාද?

Yes / ඔව්

Free Deriv Demo (Practice) Account / නොමිලේ පුහුණු ගිණුම් ලැබෙනවාද?

Yes / ඔව්

What is the DERIV Minimum Deposit? / දාන්න ඕන අවම මුදල කීයද ?

$5 / ඩොලර් 5යි 

DERIV Trading Platforms / ට්‍රේඩින් කරන්න ලැබෙන මෘදුකාංග මොනවාද?

Deriv Go,Deriv MT5,Smart Trader,Deriv Trader and more

What are the DERIV Deposit & Withdrawal Methods ? / මුදල් යොදවන සහ නැවත ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද?

Skrill,Neteller, Deriv P2P & Crypto ( BTC/LTC/ETH/USDC/USDT ) / ස්ක්‍රිල්නෙටලර්ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සහ Deriv P2P හරහා පහසුවෙන් මුදල් දැමීමට සහ ගැනීමට පුළුවන්!

3) Fusion Markets Forex Broker

Fusion Markets is a licensed and regulated non-dealing desk ECN Forex Broker based in Melbourne, Australia. They offer online forex trading services worldwide (Since 2019) with Australia's Lowest Trading Costs, a low minimum deposit of $1, and no fees on deposits. Their transparent and reliable platform attracts traders seeking true market conditions and competitive pricing.

Fusion Markets කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් වල සිට සේවා සපයන ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් කෙනෙක්.ඒවගේම ලියාපදිංචි සහ නියාමනය වෙන ආයතනයක්. ෆොරෙක්ස්,ලෝහ සහ ක්‍රිප්ටෝ වගේ ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. 2019 ජුනි සිට සේවා සපයන ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. ඔවුන්ගේ විශිෂ්ට සේවය නිසාම මෑත කාලීනව ඉතාම ජනප්‍රිය වුන ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතනයක් . ඔයාටඩොලර් එකක් වගේ දාලා වුනත් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. මුදල් දැමීමට ඔයාට ස්ක්‍රිල්, නෙටලර්, පේපැල් (මුදල් ලබාගත හැකි පේපැල් ගිණුමක් නම් පමණයි), ක්‍රිප්ටෝ වගේම බයිනෑන්ස් පේ වුනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුදල් දැමීමේදී කිසිම අමතර ගානක් යන්නෙත් නෑ.  ඉතින් අදම නොමිලේ ගිණුමක් හදලා ට්‍රේඩ් කරන්න !  Visit Broker

Regulated / නියාමනය වෙනවාද?

Yes / ඔව්

Free Fusion Markets Demo (Practice) Account / නොමිලේ පුහුණු ගිණුම් ලැබෙනවාද?

Yes / ඔව්

What is the Fusion Markets Minimum Deposit? / දාන්න ඕන අවම මුදල කීයද ?

$1 / ඩොලර් 1යි 

Fusion Markets Trading Platforms / ට්‍රේඩින් කරන්න ලැබෙන මෘදුකාංග මොනවාද?

MT4, MT5 & cTrader

What are the Fusion Markets Deposit & Withdrawal Methods ? / මුදල් යොදවන සහ නැවත ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද?

Skrill, Neteller, Binance Pay, Paypal* and Crypto / ස්ක්‍රිල්, නෙටලර්, බයිනැන්ස් පේ, පේපැල්* හෝ ක්‍රිප්ටෝ හරහා පහසුවෙන් මුදල් දැමීමට සහ ගැනීමට පුළුවන්!

* Paypal / පේපැල් - Paypal method is suitable for those who have a Paypal account capable of receiving funds. මුදල් ලබාගත හැකි පේපැල් ගිණුමක් තිබේනම් පමණක් පේපැල් භාවිතා කරන්න.

Interested to learn about the famous and best forex traders? Then read the Most Successful Forex Traders in the world article to learn more about them!

4) FBS Forex Broker - 100% Deposit Bonus!

FBS is a trusted and regulated broker based in Belize, providing a range of trading options, including Forex, Crypto, CFDs, and Precious Metals. With a strong global presence and excellent support, FBS is a popular choice among traders. Plus, there's a limited-time offer where you can receive a generous 100% deposit bonus when you fund your account! Start trading with FBS today and take advantage of their low minimum deposits and attractive bonuses.

FBS කියන්නේ බෙලීස්හි ලියාපදිංචි සහ නියාමනය වෙන ලොව පිළිගත් බ්‍රෝකර් ආයතනයක්. ඔවුන් ෆොරෙක්ස්, ක්‍රිප්ටෝ,cfd සහ ලෝහ ට්‍රේඩින් සේවය ලබාදෙනවා. ඔවුන්ගේ කාර්යාල රටවල් ගණනාවකම පිහිටලා තියෙනවා. ගිණුමක් ප්‍රථම වතාවට ආරම්භ කිරීමේදී. $1 වැනි අඩු මුදලක් යොදවලා ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් බ්‍රෝකර් කෙනෙක්.  ( ඔවුන් 100% බෝනස් එකක් දෙනවා ඔබ මුදල් යොදවන විට.) Visit Broker

Regulated / නියාමනය වෙනවාද?

Yes / ඔව්

Free FBS Demo (Practice) Account / නොමිලේ පුහුණු ගිණුම් ලැබෙනවාද?

Yes / ඔව්

What is the FBS Minimum Deposit? / දාන්න ඕන අවම මුදල කීයද ?

$1 / ඩොලර් 1යි 

FBS Trading Platforms / ට්‍රේඩින් කරන්න ලැබෙන මෘදුකාංග මොනවාද?

MT4, MT5 & FBS Trader

What are the FBS Deposit & Withdrawal Methods ? / මුදල් යොදවන සහ නැවත ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද?

 SkrillNeteller & Crypto  / ස්ක්‍රිල්නෙටලර් හෝ  ක්‍රිප්ටෝ හරහා පහසුවෙන් මුදල් දැමීමට සහ ගැනීමට පුළුවන්!

5) Tickmill Forex Broker

Tickmill is a reputable UK-based broker with licenses from both the UK and Seychelles, providing services in Forex trading, CFD trading, Precious Metals trading, and Bonds trading. They have additional offices in Malaysia and South Africa. As a reliable and popular broker, Tickmill offers low spreads and requires a low initial deposit, making it an attractive choice for traders. Step by step guide ; Tickmill Tutorial in English

එක්සත් රාජධානියේ ලියාපදිංචි නියාමනයවන ආයතනයක් වන Tickmill ආයතනය මේ වන විට සීෂෙල් රටේද ලියාපදිංචි නියාමනය වන බ්‍රෝකර් ආයතනයක්. ඔවුන් ෆොරෙක්ස්, බොන්ඩ්ස්, cfd, ලෝහ ට්‍රේඩින් සේවය ලබාදෙන ලොව පිළිගත් බ්‍රෝකර් ආයතනයක්. පොඩි මුදලකින් අඩු spread එකක ට්‍රේඩ් කරන්න කැමති සහ අවශ්‍ය අයට භාවිතා කරන්න පුළුවන් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තමයි tickmill කියන්නේ.  Visit Broker Tickmillහි ලියාපදිංචි වන විදිය සහ ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩ් කරන විදිය ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් " Tickmill Forex Trading Sinhala Tutorial " ලිපිය මගින්.

Regulated / නියාමනය වෙනවාද?

Yes / ඔව්

Free Tickmill Demo (Practice) Account / නොමිලේ පුහුණු ගිණුම් ලැබෙනවාද?

Yes / ඔව්

What is the Tickmill Minimum Deposit? / දාන්න ඕන අවම මුදල කීයද ?

$100 / ඩොලර් 100යි  

Tickmill Trading Platforms / ට්‍රේඩින් කරන්න ලැබෙන මෘදුකාංග මොනවාද?

MT4, MT5 and Tickmill Mobile App

What are the Tickmill Deposit & Withdrawal Methods ? / මුදල් යොදවන සහ නැවත ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද?

Skrill, Neteller & Crypto / ස්ක්‍රිල්නෙටලර් සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි  හරහා පහසුවෙන් මුදල් දැමීමට සහ ගැනීමට පුළුවන්!

6) XM Forex Broker - $30 Welcome Bonus!

XM Forex Broker, a Belize-based licensed and regulated dealing desk forex broker, has been serving traders since 2009, gaining popularity in the industry. Offering a diverse range of trading options, including Forex trading, Cryptocurrencies, Stock CFDs, Turbo Stocks, Commodities, Equity Indices, Precious Metals, Energies, and Shares, XM provides ample opportunities for traders to explore different markets. One of the key attractions of XM is its no-deposit welcome bonus of $30, allowing new traders to experience the platform and start trading without the need to make an initial deposit. Additionally, XM stands out as a low-deposit forex broker, making it accessible to a wide range of traders, including beginners. With its regulation and commitment to providing a secure and transparent trading environment, XM continues to attract traders worldwide. Moreover, their dedication to customer support and educational resources further enhances their reputation as a reliable and client-focused broker in the competitive Forex market.

XM ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතනය බෙලීස් රටේ ලියාපදිංචි ආයතනයක්. ඔවුන් ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු රටවල් කීපයකම නියාමනය වෙන ලොව පිළිගත් ජනප්‍රිය බ්‍රෝකර් ආයතනයක්. ඔවුන් ෆොරෙක්ස්, ක්‍රිප්ටෝ, cfd, ශේයර්ස් සහ ලෝහ ට්‍රේඩින් සේවය ලබාදෙනවා. ඒවගේම අඩුම මුදලකින් ට්‍රේඩ් කරන්නත් පුළුවන් ආයතනයක්. ඔබට නොමිලේ ඩොලර් 30ක් ඔවුන් ලබාදෙනවා ට්‍රේඩ් කිරීමට. ඉතින් අදම නොමිලේ ගිණුමක් විවෘත කරන්න!  Visit Broker

Regulated / නියාමනය වෙනවාද?

Yes / ඔව්

Free XM Demo (Practice) Account / නොමිලේ පුහුණු ගිණුම් ලැබෙනවාද?

Yes / ඔව්

What is the XM Minimum Deposit? / දාන්න ඕන අවම මුදල කීයද ?

$5 / ඩොලර් 5යි  

XM Trading Platforms / ට්‍රේඩින් කරන්න ලැබෙන මෘදුකාංග මොනවාද?

MT4, MT5 and XM App

What are the XM Deposit & Withdrawal Methods ? / මුදල් යොදවන සහ නැවත ගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද?

Skrill & Neteller / ස්ක්‍රිල් සහ නෙටලර් හරහා පහසුවෙන් මුදල් දැමීමට සහ ගැනීමට පුළුවන්!

Forex Broker FAQ (Frequently Asked Questions) / ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතන ගැන තිබෙන ගැටළු සහ විසදුම්

Why Choose a regulated Forex Broker ? ඇයි ඔබ නියාමනය වන ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතනයක් පමණක් පාවිච්චි කල යුත්තේ ?

When engaging in trading, you entrust your funds to a third-party company. Opting for a regulated broker ensures that the company adheres to specific protocols to safeguard customer funds. Failure to comply with regulations may result in severe penalties or even the loss of their license to operate as a forex broker. For this reason, it is highly advised to trade exclusively with regulated brokers, as it provides an added layer of security and peace of mind for traders. By choosing regulated brokers, you can rest assured that your investments are protected and that the broker operates within the bounds of regulatory standards.

ඔබ ට්‍රේඩ් කිරීමේදී මුදල් යොදවන්න වෙනවනේ යම් ට්‍රේඩින් ආයතනයකට. මෙම ආයතනය යම් රජයක් පිළිගත් ආයතනයක් විසින් නියාමනය කරනවා කියන්නේ ඔබේ මුදල් වල සුරක්ෂිත භාවය පිළිබඳව ගැටළුවක් නෑ කියන එක. හේතුව තමයි යම් විදියකින් මෙසේ නියාමනය වන බ්‍රෝකර් ආයතනයක් වැරදි ක්‍රියාවක් කලොත් ඔවුන්ට විශාල වශයෙන් දඩ මුදල් ගෙවන්න සිද්ද වෙනවා වගේම යම් අවස්ථාවල ඔවුන්ගේ බලපත්‍රය පවා අහෝසි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එම නිසා මෙවැනි නියාමනය වෙන ආයතනයක් සමග පමණක් ට්‍රේඩ් කරන්න මතක ඇතුව.

Is Forex a bogus / scam program ? How can I make a revenue with Forex ? ෆොරෙක්ස් බොරුවක්ද ? කොහොමද මේ forex ට්‍රේඩ් කරන්නේ සහ එකෙන් මුදල් හොයන්නේ ?

Forex trading is far from being a bogus program or a scam; in fact, it is one of the most recognized methods for generating revenue globally. The likes of banks, financial institutions, hedge funds, and retail traders all utilize forex trading to make profits. Take, for instance, renowned forex traders George Soros and Andrew Krieger, who have achieved great success in this field.

However, the catch lies in choosing a reliable, regulated broker. Unregulated brokers, often referred to as "bucket shops," may not act genuinely and could even scam unsuspecting traders. To avoid a potential forex trading nightmare, it is vital to partner with a trustworthy broker.

As with any investment venture, there is a learning curve in forex trading. It's not uncommon to face initial losses, but this is all part of the learning process. Prominent forex traders will attest that losses are a valuable stepping stone to success. When starting, opt for small lot sizes and ample funds to trade with the lowest possible risk.

Additionally, mastering money management techniques, practicing on demo accounts, and exploring various trading strategies are essential steps in your journey. Support and resistance trading strategy, along with chart patterns like double tops and double bottoms, can serve as valuable tools for entering trades. Keep in mind that forex trading success varies from person to person, and patience is a key factor. Some might achieve success within weeks or months, while others may require several years. The secret is to stay persistent and not give up until you make profits from forex trading. With dedication and the right approach, forex trading can open doors to a promising and profitable financial future. Learn Forex Trading in English

මෙය මුදල් ඉපැයීය හැකි ලොව පිළිගත් සාර්ථක ක්‍රම වේදයක් ( බැංකු, මුල්‍ය ආයතන, හෙජ් අරමුදල්, ඒවගේම සාමාන්‍ය ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩ් කරන අය මුලික ලෙසම මුදල් උපයන ක්‍රමවේදයක්.  George Soros, Andrew Krieger වැනි අය එදා මේද තුර මේ හරහා විශාල මුදල් හොයපු අය. ) . නුමුත් ඔබ නියාමනය නොවන වංචනික බ්‍රෝකර් ආයතනයක් භාවිතා කලොත් ඔබට මේ ෆොරෙක්ස් කියන දෙය එපා වෙන්න වගේම මුදල් වතුරේ යන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා හොද විශ්වාසවන්ත පිළිගත් බ්‍රෝකර් ආයතනයක් භාවිතා කරන්න මතක ඇතුව!

ඉවසීම, කැපවීම, අත්හදාබැලීම, මුදල් කලමනාකරණය සහ සැලකියයුතු කාලයක් වැය කරමින් පුහුණු වෙන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන් මේක හොද අදායම් මාර්ගයක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට forex වලින් අසාර්ථක වෙන්නේ මම ඉහල කිව්වා දේවල් හරියට අනුගමනය කරන්නේ නැතුව කලබලේට පටන් ගත්ත ගමන් සල්ලි පස්සේ දුවන අයට. ඒක නිසා ක්‍රමනුකුව පටන් ගන්න.  ඒවගේම forex වලින් කෙනෙක් සතියෙන් / මාසෙන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වගේම තව කෙනෙකුට මාස 6ක් එහෙම නැත්තම් අවුරුදු කීපයක් වුනත් යන්න පුළුවන්. ඒක තීරණය වෙන්නේ එක එක අයගේ තේරම් ගැනීමේ හැකියාව මත. ඒවගේ හොද ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන කියන එකත් මතක් කරන්න ඕන යාලුවනේ !

ඔබ ට්‍රේඩ් කළ යුතු ආකාරය වගේම ඔබට අත්වැලක් වෙන Simple Forex Trading Strategy in Sinhala, Chart Patterns සහ ෆොරෙක්ස් මුදල් කළමනාකරණය  ලිපි කීපයම බලන්න අමතක කරන්න එපා !

Can I use local Sri Lankan debit and credit cards to deposit and withdraw money? ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කාර්ඩ් භාවිතා කරන්න පුලුවන්ද?

You cannot use any of the local bank cards to deposit or withdraw money from forex brokers. We highly advise you to use Skrill, Neteller, Crypto or other methods highlighted here.

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කාර්ඩ් ෆොරෙක්ස් බ්‍රෝකර් ආයතන සදහා සහයෝගය දක්වන්නේ නැත. එම නිසා ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ට්‍රේඩ් කරන්නේ නම් මුදල් යෙදවීමට සහ ගැනීමට  SkrillNeteller , Binance Pay, Crypto  පමණක් භාවිතා කරන්න.  මෙම වෝලට් වලට මුදල් යොදවන හැටි How to deposit to forex brokers, Skrill or Neteller in Sinhala ලිපිය හරහා ඉගෙනගන්න ( වෙනත් රටක කාර්ඩ් පතක් තිබේ නම් එය ඔබට භාවිතා කිරීමට පුළුවන්. නුමුත් බ්‍රෝකර් ආයතන වලට කෙලින්ම කාර්ඩ් එක යොදවන්නේ නැතුව Neteller  / Skrill / Binance වෝලට් එකක් හරහම පාවිච්චි කරන එක වඩාත් හොදයි  )

RISK WARNING: YOUR CAPITAL MIGHT BE AT RISK / ෆොරෙක්ස්  සදහා යොදවන මුදල දැඩි අවදානමකට ලක්විය හැක.

131 Comments on “Recommended Forex Brokers in Sinhala for Sri Lankans”

 • Jehan

  says:

  ctrader ekada wadath sudu nettan mt4 da?

  • Prathilaba

   says:

   dekama hodai Jehan. ctrader eka use karnana lesi.

 • Lionel

  says:

  apita crypto dala trade karanna puluwanda?

  • Prathilaba

   says:

   Ow, me list eke crypto support karana onema broker kenek use karanna

 • Kushan

  says:

  IC Market meheta support da?

  • Prathilaba

   says:

   Ow Kushan

 • Sudesh

  says:

  Deriv patta broker

 • bandara

  says:

  usdt buy krla tiyena eka hodaida.onmaxdt gena tikak kyla denna pwn da.egena letters tiynwda oyage

  • Prathilaba

   says:

   awadanamak thiyena deyak nisa awadanamak ganna puluwan mudal pamanak yodawanna Bandara. USDT wenuwata busd wage ekak aran danna.

 • Shahrath

  says:

  Cai i join with you?

  • Prathilaba

   says:

   Hello Shahrath. We only provide information. You can try the earn money online methods mention in the article.

 • bandara

  says:

  bonus denne rejister unama vitrada.every month denwda.money deposit krnnethuwa bonus denwda

  • Prathilaba

   says:

   registration ekedi hari first deposit ekedi witharai ehema offer ekak thiyenna Bandara

 • Inoka

  says:

  mama danata Nordfx eke dimo ekak open karagena thiyenawa. Eth godak mama dakka Nordfx scam site ekak kiyala. mata dan wena Fx broker ekaka register wela trade karanna barida?

  • Prathilaba

   says:

   oyata ape site eke thiyena onema broker kenek use karanna puluwan.

 • Inoka

  says:

  mama danata Nordfx eke dimo ekak open karagena thiyenawa. Eth godak mama dakka Nordfx scam site ekak kiyala. mata dan wena platform ekaka register wela trade karanna barida?

  • Prathilaba

   says:

   oyata ape site eke thiyena onema broker kenek use karanna puluwan.

 • H.G.Shantha Sendrigo

  says:

  filezilla eke site manager eke password eka denna ona account eka open kranakota dena password eka neda e password eka depuwahama (Critical error: Could not connect to server) kiyala pennanawa mokada ekata karnne

 • Pradeep

  says:

  nordfx kiyanne honda broker company ekakda??

 • Sachith Dilantha

  says:

  Mn danaganna kamathi tradingview kiyana software platform eka gana. Mn dakka Tickmill brokerslge tradingview support karanawa. Tradingview platform ekata support lankawe piligath broker companyak ekka lankawe trade karanna awulak nadda? Lankawe tradingview platform eka denne nadda? Godak europe american aya tradingviewmai use karanne.. ekai mn danaganna ahuwee. Please kiyala dennako.. godak stuuti

  • Prathilaba

   says:

   tradingview eken oyata anit tradersla analyse karana widiya balagena trade karanna puluwan. Eka pawichchi karanna puluwan idae ekak ganna,signal ganna wage.

 • Sajith Pramuditha Suriarachchi

  says:

  Is “Union Bank debit card” accepted for the payments when it is connected to the neteller account?

 • indika wijenayaka

  says:

  nordfx gena mokada kiyanne..sinhala saporter kenek inna nisay ahanne..

  • Prathilaba

   says:

   mechchara hoda broker ayathana thiyeddi ewage gaitalukari ekakata yana eka therumak nai…

 • Dilruk Galagoda

  says:

  Does FBS provide any DEMO accounts on FX, because I have been digging deep their website but couldn’t catch any clue regarding the DEMO. If you know how to pull it out or any solution for that, kindly let me know.
  Thank you

  • Prathilaba

   says:

   First register with the broker > Login to your account > Click on “Open New Account” > Choose “Demo” from top slider(switch)> Then choose any type of demo account..

 • Dilruk

  says:

  Are these guys still reliable or any concern on either broker?

  • Prathilaba

   says:

   All these brokers are reliable Dilruk…

 • Jayashantha

  says:

  ic thama supirima. fbs ekath maru bonus dena nisa

 • Lalith

  says:

  Mama kalin Hotforex broker harahaa tradin kalaa. Loss una nisaa navaththuvaa. Navatha patan ganna Hot Forex boker hondada?

  • Prathilaba

   says:

   mai lipiye thiyena piligath broker kenekwa bawitha karanna Lalith

 • Vidura

  says:

  Nordfx kiyana broker hodada.

 • CHaritha

  says:

  Key to markets brocker gena poddak kiyanna

  • Prathilaba

   says:

   eka gaina nam danne nai adamai ahuwai =D. Mai lipiye thiyena hoda broker kenek pawichi karanna Charitha

 • anthony

  says:

  how would i go about setting up an IC markets account if i cant use local bank cards to fund it?

 • Sanjaya

  says:

  What are the foreign bank credit cards in Sri Lanka ???

  • Prathilaba

   says:

   you can’t use local bank cards anymore.. Need an overseas bank account/card mate.

 • thahhan

  says:

  can i withdrawal from blueberry markets in srilanka via bank transfer

 • Taalib

  says:

  I read the comments written in English, I want to badly do live trade but how to when trading is banned and how to withdraw or deposit money, I am really confused. Is there away? I have decided to trade using IC Market. Please explain step by step

  • Prathilaba

   says:

   You can trade without any issue as it is small online trading. you can deposit / withdraw using paypal ( if you can receive funds to it ) to ICMarket or you can get neteller/skrill dollars from someone in overseas ( friend or family member). You can withdraw to local banks or ezcash as well..

   • Taalib

    says:

    Ok, Thank you so much.

 • Jinendra

  says:

  Is exness reliable?
  Also I remember 2 years ago I couldn`t deposit money to skrill or neteller from commercial bank debit card. Is this still there or have the laws changed since?
  Thank You

  • Prathilaba

   says:

   No idea about that broker Jinendra. Try FBS, ICMarket, Tickmill or Pepperstone as they are reliable brokers. Local bank cards no longer supported so you will have to use an alternative method to deposit.

 • geerthy

  says:

  can i withdrawal from olmpytrede in srilanka

  • Prathilaba

   says:

   Withdraw via an ewallet like Skrill or Neteller

 • Rajitha Kumara

  says:

  ez cash walin skrill ekata mudal danna puluwanda?

  • Prathilaba

   says:

   ehema nam thawama option ekak nai Kumara

 • wije

  says:

  best blog & tutorials

 • Nuwan

  says:

  Online kiyala denda kawruth nedda

  • Prathilaba

   says:

   Nuwan prathilaba web eke thiyena lipi tika kiyawanna. Aawashaya siyallama thiyenawa

 • Roshan

  says:

  Hi,
  Credit/ Debit Card eken direct deposit support karana, withdraw karaddi card ekata ho neteller support karana broker kenek dannawa nam kiyanna puluwanda?

  • Prathilaba

   says:

   mai list eke onema brokerkenek use karanna puluwan Roshn. International cc waida

 • pubudu

  says:

  FBS eke $100 k free dena eka gana pahadili karannkoo ,,, api account ekk open karala api salli daanne nathi unath a salli labenwad ??? nattm api salli deposit kalamada apita free$100 labenne?????

  • Prathilaba

   says:

   deposit karanne naithuwa patan ganna. profit witharak ganna puluwan

 • rohana

  says:

  credit card eken pay pal haraha, pepperstone walata salli dala,50$ pay pal ekata withdraw kala ,pay pal walin refund karala salli card ekata, salli card ekata enna dawas keeyak yanawada?

  • Prathilaba

   says:

   oyata local pp ekata ganna bai eeth ganna puluwan rataka widiyata account eka thiyenan, ganna puluwan

 • Amila

  says:

  Binomo hodada?
  Hnb debit walin neteller akata cash danna hakida

  • Prathilaba

   says:

   bai Amila. cc witharai

 • Prathilaba

  says:

  Robforex අලුත් ට්‍රේඩර්ස්ලව දැන් ගන්නේ නෑ. නවක ඔබ මෙහි ඇති වෙනත් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න =)

 • Ramith

  says:

  Roboforex register weddi country ekata sri lanka pennanne naha.

  • Prathilaba

   says:

   aluth registration eyala ganan nai dan Ramith. FBS wage use karanna puluwan.

 • Dulitha

  says:

  Robo forex eke, $25 wage dala mulin patan ganna hituwa, (as a test run). broker aulak nedda?
  Thanks,

  • Prathilaba

   says:

   ow eka hodai. 0.01 walin trade karanna. Eka trade ekakata wada danna epa eka sairekata ( $25 wage nisa ). ctrader eka use karanna mt4 wenuwata oyata fast pc ekak hari smart phone ekak hari thiyenan ( calculation okkoma wage eke wenawa. trade karaddi laisi )

 • hasitha

  says:

  Amira mata support ekak denna puluwanda?

 • sumudu sandaruwan

  says:

  fbs weda da?

  • Prathilaba

   says:

   waida Sumudu

 • Malshan Aus

  says:

  bohoma pin kiyala denawata yalu. mama mulin tika kalabalaya nisa paadu wuna. habai oyalage lipi kiyewwata passe godak sarthakai. mama 50000 wage patan gaththe. giya masai laskha dekak wage profit kara. eeta issella masai 143000 wage thama set wunai. mai masayeth mai wenakota lakshaya painala profit. bohoma esthuthuyi yalu lipi walata.

  • Safrin

   says:

   Skrill ho nettler netiwa visa card ekata direct deposit withdrow karanna berida me trading ekata debit international

   • Prathilaba

    says:

    card use karanna bai withdrawal walata

    • pubudu

     says:

     profit ganna widiya mokkda??? profit ganna local debit cards walin puluwanda??

     • Prathilaba

      says:

      lipiye thiyena $5 broker wa use karanna puluwan

 • Leshan

  says:

  IC wagema pepperstone thamai hodama. mama 2016 wage idan trade karanne. trading walinma laksha siyakata wada dainata hoyala thiyenawa.

 • Kanchana

  says:

  Pepperstone supiri mcn

 • Chula

  says:

  ලංකාවේ කාර්ඩ් වැඩත් නැති මගුල් රටක්. මට ගිය අවුරුදේ පිට රට ජොබක් සෙට් වුනා වෙලාවට. නිකන් ඉන්න වෙලේ බැස්සා ෆොරෙක්ස් වලට. IC Market එකයි Tickmill එකයි තමයි මාත් පාවිච්චි කරන්නේ. මුලදී නම් ටිකක් ලොස් වුනා ඊත් දැන් නම් ලක්ෂ පහක් හයක් හොයනවා එකෙන්ම. ලක්ෂ දෙකක් වගේ තමා යට කරේ. මේකෙන් ගොඩ යන්න නම් ඉවසීම තියෙන්නේ ඕන මචන්ලා.

 • Kushan

  says:

  Ic thama maath pawichchi karanne. Paypal walin deposit puluwan nisa niyamai

 • Kushan

  says:

  Sri lankawater iq option thahanamda.puluwannam deposit Karanna kramayak kiyannako.

 • Kamal

  says:

  Iq option sri lankawe thahanamda …

 • Saman

  says:

  Mama try kara meka karnna bani.kisima ekakin.udaw karnna,asai egena ganna

 • Dushan

  says:

  Robo forex aulk nadda?
  100000$ account ekak karagena yanna plwn broker company eka mokkda

 • Roy

  says:

  Is that ok to trade with – EXNESS broker,
  Is there any limit or restrictions to withdraw money in Sri Lanka?
  What is the best way to withdraw money

  • Prathilaba

   says:

   We haven’t used that broker so don’t know much about it Roy. Use a good popular broker like IC Market
   https://prathilaba.com/icm-fx-tutorial-in-english/. You can use paypal , skrill or neteller. No such limits but keep withdrawals around $1000 at a time.

   • Roy

    says:

    Thanks Prathilaba, If I not mistaken Ic markets not supported in SL, I read one of your comments on select country as Seychelles. I’m using MT4 platform, is Ctrade better than MT4, Please clarify, thanks

    • Prathilaba

     says:

     Sri Lanka is supported Roy. Seychelles thing is for Tickmill mate ( When registering with tickmill, you have to choose Tickmill Seychelles instead of Tickmill UK )
     Well the ctrader is easier to use as all pip calculations will be done for you when you just enter the values. You can create a free ctrader account with ic market and test it too !

 • Zhakir

  says:

  Any idea where we can learn forex trading in SL?

 • Nishantha Udekumara

  says:

  I have already opened an account on BINARY.COM (broker). I want to know that is it good or bad? please guide me….

 • Prasanga Sanjeewa

  says:

  Tickmill eke country list eke sri lanka kiyala naane.

 • rajeev

  says:

  1. iq option ekata direct visa card ekakin salli danna puluwanda.ethakota widrow waladi prashnayak nedda?
  2. sampath web card ekakin skrill ekata salli demmoth skrill account ekata prblm ekak wena ekak nedda?

 • rajeev

  says:

  1. iq option ekata direct visa card ekakin salli danna puluwanda.ethakota widrow waladi prashnayak nedda?
  2. sampath web card ekakin nettler ekata salli demmoth nettler account ekata prblm ekak wena ekak nedda?

 • Kasun

  says:

  Mama use karanneth IC market. Muladi nan tikak loss wuna eeth dan dollar 1500 – 2100 kata wada masen goda dagananwaa

  • Ayesha

   says:

   is Olymp Trade good for this ?

   • Prathilaba

    says:

    Yes

 • mihir

  says:

  iq option ake account aka verify unata passe awrudeden awurudda verify karanda wenawada?awagema nettler and skrill th ahemada?

  • Prathilaba

   says:

   ehema ona wenne nai numuth eyalata awashaya wunahama oyagen documents onema welawaka naiwatha illanna puluwan.

 • RAVI

  says:

  BINORY .COM FOREX WALATA HODAIDA

  • Pr Edu

   says:

   binary.com hodai Ravi

 • Ashani Perera

  says:

  Mata Skrill Ekata Dollars ganna awashyai. Airtm eken exchange karana lesima widiyuk wisthara karanna puluwanda?

  • Prathilaba

   says:

   Web adawiye liyapadinchi wela ginuma verify karaganna. Inpasu exchange karaganna puluwan.

 • Mohan

  says:

  Iq option thahanamda dan lankawe ?

  • Pr Edu

   says:

   ehema ekak nai numuth godak card walin online dan support karanne nai. cc, airtm wage exchange ho SL Forex wage group ekakin skrill/neteller dollar thiyena kenekgen ganna trade karaddi.

 • Amira Janak

  says:

  Mama use karanneth IC awurudu dekak thisse. Paypal gewanna puluwan wagema Australian nisa bayakuth nai. Demo supiriyata goda nam live karanna naittan loss wenawa uparimetama mona broker karayage wunath. Mama masa 3k demo kara eeta passe dollar 200 dala demo wage kara 4months. Dan Maseta mama kohomat $1500 wage withdraw karanawa.

  • Pasindu Gimhan

   says:

   Oya mokkd pavichchi krana broker?

   • Prathilaba

    says:

    IC Market Gimhan. Oyata mai list eke thiyena onema broker kenek use karanna puluwan

 • Darshana Manju

  says:

  paypal gewanna puluwan nisa mama use karanne IC market eka. Mulin tikak loss wuna mage kalabala kamata eeth dan maseta lakshayak wage goda dagannawa.

 • Nimal

  says:

  IQ eka thama laisi. Mama dainata laksha thunak profit gatta panasdahak dala. Iwasanna puluwan nan supiri kramayak

 • MADUSHI

  says:

  forex thahanam karala kiyanna aththada

  • Prathilaba

   says:

   ehema ekak nai

 • Jeewan

  says:

  Is Forex trading Banned in Sri Lanka right now.? Because I tried to deposit money via Com bank VISA card, but didn’t success. Then, I contacted the CARD center and they said that, all transaction for Forex trading was restricted by the Central Bank including Netteler and Skrill. I need to know all of your comments in this regard. is this true or is there any way to avoid this?

  • Prathilaba

   says:

   Actually com bank card were not working smoothly for many years online but now it seems they are no longer support online international payments via paypal, skrill, neteller or direct cards. It could be due to many factors such as low foreign reserves and to restrict outflow of there funds. Use an international bank or hnb or sampath card. Optionally you can get dollars via an online exchange or exchanging person.

   • S

    says:

    HNB, ComBank, NTB all blocked
    Which is the international bank, can be used for this purpose?

    • Pr Edu

     says:

     Yes most of the card are now not working online from around mid august. Use a cc from any bank, airtm exchange or try to exchange it from relaible person in SL Forex group, B.O.T.S etc..

 • Danushka

  says:

  Skrill, Neteller lankawata block karalada?

  • Prathilaba

   says:

   com eke awulak thiyenne numuth wenath banku wala card waida.

 • Sanjaya

  says:

  Pepperstone haraha mudal thanpath karana vidiya ha mudal labaa ganna vidiya kiyanna

 • Dasun

  says:

  Karana hate taran na mata kata karala hada ganna udau karanna kauru hare

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *